Regulamin

 1. Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji „Oskub Sponsora” wchodzący w życie z dniem 05.11.2018

1. Postanowienia ogólne

Witaj!
Dziękujemy za wybranie naszej aplikacji i przedstawiamy „Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej „Oskub Sponsora” (dalej jako „Regulamin”).
Rejestrując się w naszej aplikacji zawierasz wiążącą umowę o korzystanie z aplikacji mobilnej „Oskub Sponsora” ze spółką Green Players Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-073), ul. Świętego Antoniego 27/29/6 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia−Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000744622 (dalej jako „my” lub „organizator”).
Umowa obejmuje niniejszy Regulamin oraz „Politykę prywatności”, którą możesz odnaleźć pod zakładką o tym samym tytule (dalej łącznie jako „Umowa”).
Instalując i rozpoczynając korzystanie z naszej aplikacji, potwierdzasz zaznajomienie się z postanowieniami przywołanych dokumentów, oświadczasz, że akceptujesz warunki Umowy i stajesz się zobowiązany do przestrzegania jej zapisów. Rezultatem tego, jeżeli z jakichkolwiek względów nie zgadzasz się z postanowieniami Umowy lub nie możesz jej przestrzegać, nie będziesz mógł korzystać z naszej aplikacji.
Instalacja i rozpoczęcie korzystania z aplikacji są możliwe w dowolnym  momencie. W każdym czasie możesz również zrezygnować z korzystania z niej.
Zwracamy się do Ciebie z prośbą o dokładne zaznajomienie się z treścią niniejszego Regulaminu. Zawarto w nim ważne informacje na temat usług świadczonym w ramach aplikacji „Oskub Sponsora”, w tym warunków korzystania z  niej oraz rodzaju i zakresu usług.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez konieczności podania przyczyn, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym fakcie uczestników z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem . W powiadomieniu o zakończeniu programu będzie wskazana data jego zakończenia, niniejsze powiadomienie zostanie przekazane za pośrednictwem wybranych środków przekazu tj. aplikacji lub strony internetowej.

2. Kto może korzystać z naszej aplikacji?

Pamiętaj, że zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, aby móc korzystać z naszej aplikacji, musisz mieć co najmniej 18 lat. Jeżeli jednak nie spełniasz tego wymogu, a masz co najmniej 13 lat, możesz korzystać z „Oskub Sponsora” pod warunkiem, że uzyskasz zgodę rodzica lub opiekuna na zawarcie Umowy.

Informacje związane z rejestracją, które nam przekazujesz, powinny być prawdziwe, kompletne i dokładne. Musisz dbać o to, aby zawsze takie były. Jeżeli nie spełniasz wymogów wiekowych, nie możesz korzystać z naszej aplikacji, ani przekazywać nam jakichkolwiek danych osobowych.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków związanych z Programem na osobę trzecią.

Uczestnik jest zobligowany działać z zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie, w sytuacji gdy nie nie spełnia on warunków uczestnictwa w Programie, narusza jego zasady, zasady współżycia społecznego, podejmuje działania godzące w usprawiedliwiony interes Organizatora w szczególności jego dobre imię, dopuszcza się czynu niedozwolonego, lub innego działania sprzecznego z obowiązującymi przepisami wobec Organizatora lub uczestnika

W sytuacji gdy Organizator poweźmie podejrzenie, że działania uczestnika naruszają postanowienia Regulaminu, jest uprawniony do wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości korzystania z aplikacji. Organizator niezwłocznie, za pomocą adresu mailowego wskazanego przez Uczestnika poinformuje go o wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz blokadzie aplikacji. Uczestnikowi zostanie podany numer kontaktowy, pod którym będzie mógł uzyskać informacje na temat toczącego się postępowanie wyjaśniającego. Powyższe postępowanie zostanie zakończone decyzją o wykluczeniu z Programu bądź decyzją umarzającą postępowanie w sprawie.

W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie traci on wszelkie dotychczasowe uprawnienia i przywileje.

 1. Wymagania techniczne

Przed pobraniem i zainstalowaniem aplikacji Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu.

Poprawne korzystanie z aplikacji wymaga spełnienia opisanych niżej wymagań technicznych.

Aplikacje możesz pobrać wyłącznie z AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).

Korzystanie z aplikacji mobilnej możliwe jest na dowolnym smartfonie z systemem operacyjnym Android lub iOS. Aby uzyskać optymalną wydajność i dostęp do pełnej zawartości, rekomendujemy posługiwanie się najnowszym oprogramowaniem sprzętowym urządzenia.

Uruchomienie i prawidłowe działanie aplikacji wymaga również dostępu do Internetu. W celu korzystania z aplikacji konieczne jest wyrażenie przez Ciebie zgody na dostęp aplikacji do Twojej lokalizacji oraz Monitora aktywności.

Na uczestniku spoczywa odpowiedzialność za wszystkie urządzenia, oprogramowania oraz usługi niezbędne do korzystania z aplikacji mobilnej „OSKUB SPONSORA”. Organizator nie gwarantuje pełnej funkcjonalności aplikacji na konkretnym urządzeniu lub w powiązaniu z jakimkolwiek konkretnym oprogramowaniem.

4. Aplikacja. Rodzaj i zakres świadczonych usług

Jak już zostało wspomniane, momentem zawarcia umowy o korzystanie z aplikacji „Oskub Sponsora” jest chwila dokonania rejestracji.

Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.

Sposób korzystania z aplikacji został ujęty w następujących punktach:

 1. Dostęp do jakichkolwiek funkcji aplikacji wymaga uprzedniego zarejestrowania, które następuje przez (1) wypełnienie formularza rejestracji i utworzenie konta przy pomocy Twojego adresu e-mail albo przez (2) sparowanie z kontem za pośrednictwem aplikacji zewnętrznych (Facebook, Gmail).
 2. Jeśli wybierzesz drogę zintegrowania za pomocą aplikacji zewnętrznych, pamiętaj, że mogą one być objęte własnymi regulaminami i politykami prywatności.
 3. Po zarejestrowaniu i utworzeniu konta, wybierasz jedną spośród wszystkich udostępnionych w ramach zakładki „Akcje” akcji charytatywnych. Masz w tym zakresie całkowitą dowolność. Ty decydujesz, którą akcję pragniesz wesprzeć, jednak pamiętaj, że jednoczasowo możesz wspierać tylko jedną akcję.
 4. Po dokonaniu wyboru akcji charytatywnej, dokonujesz wyboru sponsorów przyporządkowanych do danej akcji.
 5. Następnie rozpoczyna się etap monitorowania Twojej aktywności fizycznej w zakresie liczby poczynionych kroków.
 6. Twoim celem jest oskubanie sponsora, a prowadzi do tego zrobienie 6000 (sześciu tysięcy) kroków. O osiągnięciu tego wyniku poinformuje Cię natychmiast wyświetlona reklama dostarczona przez sponsora. Oskubanie sponsora polega na automatycznym przekazaniu – z chwilą osiągnięcia przez Ciebie wymaganej liczby kroków – części środków przez sponsora na rzecz wybranej przez Ciebie akcji charytatywnej.
 7. Jeśli dojdzie do sytuacji, że budżet wybranego przez Ciebie sponsora zostanie wyczerpany, zebrane przez Ciebie kroki nie przepadają, ale przechodzą w całości na kolejno wybranego sponsora.

Organizator świadczy usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Obejmuje Cię zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Prawa jakie Ci przyznajemy

Aplikacja „Oskub Sponsora” i treści w niej zawarte są własnością organizatora aplikacji. Wszelkie prawa do korzystania z nich mogą być udzielane jedynie na zasadzie licencji. Oznacza to, że pozostajemy właścicielem aplikacji i zawartych w niej treści także po jej zainstalowaniu na Twoim urządzeniu oraz po dokonanej przez Ciebie rejestracji. W celu uniknięcia wątpliwości przez treści aplikacji „Oskub Sponsora” należy rozumieć w szczególności teks, obraz, grafikę, logotypy, nagłówki, ikony przycisków, obrazy, pliki dźwiękowe, kompilację danych, znaki towarowe, znaki usługowe, wizualizację, audio, wideo, dane i inne materiały, jak również każdy element aplikacji.

W drodze Umowy udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z aplikacji „Oskub Sponsora” i zawartych w niej treści na własny niekomercyjny użytek („licencja”). Oznacza to, że stajesz się zobowiązany korzystać z aplikacji i zawartych w niej treści wyłącznie na własny niekomercyjny użytek, we własnych celach prywatnych i nie będziesz ich redystrybuować ani przekazywać innym podmiotom. Przez termin korzystanie należy rozmieć dostęp, wchodzenie w interakcje oraz wyświetlanie. Nie dochodzi tu do sprzedaży a jedynie udostępnienia aplikacji na zasadach licencji. Żadne z postanowień powyższych warunków nie skutkuje przeniesieniem lub udzieleniem tych praw Uczestnikowi.

Uczestnikowi nie udziela się żadnej innej licencji lub praw, w sposób dorozumiany lub na innych zasadach niż licencja i prawa udzielone mu w sposób doraźny na podstawie niniejszych warunków.

Uczestnik nie może podejmować żadnych działań. które zagrażałyby, ograniczałyby lub narażały na szwank prawa przysługujące Organizatorowi.

Twoje prawa do korzystania z poprzednich wersji naszej aplikacji, innych niż bieżąca wygasają w momencie otrzymania lub wejścia w posiadanie najnowszej wersji aplikacji i rozpoczęcia korzystania z niej.

Naszą wyłączną własnością pozostają również wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo i inne elementy aplikacji „Oskub Sponsora”. Umowa nie daje Ci prawa do jakiegokolwiek wykorzystywania takich elementów, zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych.

Zobowiązujesz się zatem nie wykorzystywać naszej aplikacji i zawartych w niej treści w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony Umową. Poza prawami, które zostają Ci przyznane w sposób wyraźny mocą Umowy, nie otrzymujesz żadnych innych praw lub udziałów.

Wszelkie korzystanie z aplikacji i zawartych w niej treści podlega warunkom i postanowieniem Umowy oraz powszechnie obowiązującym przepisom o prawach własności intelektualnej.

6. Twoje treści i prawa jakie od Ciebie otrzymujemy

Twoje treści obejmują wszelkie treści zamieszczone przez Ciebie w naszej aplikacji.

Masz prawo zamieszczać tego rodzaju treści, jednakże nie mogą one być niezgodne z postanowieniami Umowy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawem własności intelektualnej, prawem do ochrony wizerunku, dóbr osobistych i innych praw osób trzecich. Nie mogą również sugerować jakichkolwiek powiązań między Tobą a nami, ani poparcia dla Ciebie i twoich treści przez nas.

Możemy, ale nie musimy, analizować i dokonywać edycji Twoich treści. Zastrzegamy również możliwość usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich Twoich treści z dowolnego powodu lub nawet bez wyraźnego powodu, w szczególności wówczas, kiedy Twoje treści naruszają w naszej ocenie postanowienia Umowy. Tego rodzaju decyzje mogą zostać przez nas podjęte bez uprzedniego zawiadomienia Cię o zamiarze ich podjęcia i według naszego uznania.

Zgadzasz się na to, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane przez Ciebie w naszej aplikacji treści. Tego rodzaj odpowiedzialność jest wyłączona po naszej stronie. Nie udzielamy również poparcia dla opinii sformułowanych przez Ciebie w ramach Twoich treści.

Mocą Umowy zobowiązujesz się do tego, że jeżeli ktokolwiek zgłosi przeciwko nam roszczenie dotyczące Twoich treści umieszczonych w naszej aplikacji, to w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa zwolnisz nas z odpowiedzialności z tytułu wszystkich szkód, wynikających z takiego roszczenia.

Jesteś właścicielem treści, które sam zamieścisz w naszej aplikacji, jednak mocą Umowy wskutek przekazania informacji za pośrednictwem aplikacji Oskub Sponsora udzielasz nam niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, bezpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej, obowiązującej na całym świecie licencji na użytkowanie, powielanie, publiczne udostępnianie, publikowanie, tłumaczenie, modyfikowanie, tworzenie utworów zależnych na ich podstawie oraz rozpowszechnianie wszelkich Twoich treści w związku z naszą aplikacją, za pośrednictwem dowolnych nośników, samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami lub materiałami, w dowolny sposób i przy użyciu dowolnych środków, dowolnej metody czy technologii znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości. Organizator nie będzie zobowiązany do zachowania przekazanych materiałów w poufności.

7. Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych określa „Polityka prywatności”.

8. Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i pozostaje wiążąca do momentu rozwiązania. Inicjatywa do rozwiązania Umowy może pochodzić zarówno od Ciebie, jak i od nas.

Zgadzasz się jednak na to, że bezterminowa licencja w stosunku do treści zamieszczanych przez Ciebie w naszej aplikacji, udzielona przez Ciebie mocą Umowy stosownie do pkt 6 Regulaminu, pozostanie w mocy również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy z dowolnego powodu.

Zgadzasz się również na to, że możemy rozwiązać Umowę lub zawiesić Twój dostęp do naszej aplikacji w sytuacji, gdy dopuścisz się działania w naszej ocenie niezgodnego z Umową.

W razie rozwiązania Umowy przez Ciebie lub przez nas, jak również w razie zawieszenia Twojego dostępu do aplikacji, wyrażasz zgodę na to, że nie poniesiemy w stosunku do Ciebie żadnej odpowiedzialności.

Pamiętaj, że możesz rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, korzystając z funkcji usunięcia konta.

9. Zapewnienia i zwolnienie z odpowiedzialności

Przykładamy najwyższych starań, aby świadczone przez nas usługi były najlepszej możliwej jakości. Nie udzielamy jednak żadnej gwarancji w tym zakresie. Usługi mogą zawierać nieścisłości lub błędy. Zgadzasz się na otrzymywanie świadczonych przez nas usług w bieżącej formie i w takim stanie, w jakim są one dostępne.

Korzystasz z naszej aplikacji na własne ryzyko, przyjmując na siebie całkowitą odpowiedzialność w związku z korzystaniem z aplikacji.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy żadnych gwarancji, ani warunków odnoszących się do satysfakcjonującej jakości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu czy braku naruszeń

Nie gwarantujemy również, że nasza aplikacja nie zawiera żadnego złośliwego oprogramowania czy innych złośliwych elementów. Nie składamy żadnych oświadczeń co do dokładności, niezawodności, stałej dostępności, bezbłędności aplikacji.

Nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy żadnych gwarancji, nie polecamy, ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne aplikacje podmiotów zewnętrznych, treści zamieszczane w naszej aplikacji przez osoby z niej korzystające, ani inne produkty czy usługi reklamowane lub oferowane przez podmiot zewnętrzny w naszej aplikacji lub przez naszą aplikację.

Zgadzasz się na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za żadne transakcje między Tobą a podmiotami zewnętrznymi oferującymi aplikacje podmiotów zewnętrznych lub usługi reklamowane lub oferowane w naszej aplikacji lub przez naszą aplikację.

Powyższe pozostaje bez wpływu na Twoje ustawowe prawa konsumenta.

W najszerszym dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zakresie zgadzasz się na to, że wyłącznym środkiem ochrony przysługujących Uczestnikowi w razie problemów lub niezadowolenia z. naszej aplikacji będzie jej odinstalowanie i zaprzestanie korzystania. To ograniczenie dostępności środków ochrony jest częścią porozumienia pomiędzy stronami.

W najszerszym dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa zakresie w żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za:

żadne pośrednie, szczególne, przypadkowe, domniemane, przykładowe, ani wynikowe szkody,

żadną utratę możliwości użytkowania, danych, transakcji czy zysków, we wszystkich przypadkach, wynikającą z korzystania lub niemożności korzystania z naszej aplikacji, aplikacji zewnętrznych lub ich treści, niezależnie od podstawy prawnej oraz od tego, czy otrzymaliśmy powiadomienie o możliwości wystąpienia takich szkód, nawet jeśli środek zaradczy nie spełnił swojego podstawowego zadania,

w odniesieniu do wszystkich roszczeń dotyczących naszej aplikacji, aplikacji zewnętrznych lub ich treści na zasadach odpowiedzialności łącznej.

W najszerszym dozwolonym przepisami obowiązującego prawa zakresie zobowiązujesz się zwolnić nas od odpowiedzialności z tytułu:

 • szkód, strat i wydatków wynikających z naruszenia przez Ciebie Umowy,
 • treści pochodzących od osób korzystających z aplikacji,
 • działań, w których będziesz uczestniczył w ramach aplikacji lub za jej pośrednictwem,
 • naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osoby trzeciej.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze sowich obowiązków wynikających z niniejszych warunków spowodowane lub związane z wydarzeniami niezależnymi od organizatora. W sytuacji gdyby takie zdarzenie miało miejsce wywiązanie się przez Organizatora z obowiązków wynikających z niniejszych warunków zostanie zawieszone na czas trwania tego zdarzenia.

9. Etykieta

Przywiązujemy szczególną wagę do tego, aby korzystaniu z naszej aplikacji towarzyszył wzajemny szacunek i atmosfera życzliwości. Stąd mocą Umowy zobowiązujesz się szanować zarówno nas, jak i inne osoby korzystające z naszej aplikacji. Jesteś zobowiązany nie uczestniczyć w żadnych działaniach, nie publikować żadnych treści, nie rejestrować oraz nie wykorzystywać nazw użytkownika, które:

 1. byłyby obraźliwe, zniesławiające, wulgarne, pornograficzne, obsceniczne, czy  zawierałyby groźby,
 2. naruszałyby prawo lub miałyby na celu albo promowałyby popełnienie czynu niezgodnego z prawem,
 3. zawierałyby treści szkodliwe,
 4. stanowiłyby przejaw dręczenia lub nękania innych osób korzystających z naszej aplikacji,
 5. byłyby związane z przesyłaniem spamu,
 6. zawierałyby Twoje hasło lub umyślnie zawierałyby hasło innej osoby korzystającej z naszej aplikacji lub umyślnie zawierałyby dane osobowe osób trzecich lub miałyby na celu uzyskanie takich danych,
 7. pozostawałyby w sprzeczności z Umową w naszej ocenie,
 8. naruszałyby lub zaburzałyby działanie naszej aplikacji.

Zgadzasz się, że umieszczenie przez Ciebie tego rodzaju treści w naszej aplikacji może prowadzić do podjęcia przez nas decyzji o natychmiastowym zawieszeniu Twojego konta. Możemy również odebrać Ci nazwę użytkownika z dowolnego powodu.

10. Reklamacje

Jeżeli stwierdzisz, że nie realizujemy obowiązków wynikających z Umowy, jesteś uprawniony do złożenia reklamacji.

Reklamację możesz zgłosić w formie pisemnej, przesyłając na adres siedziby organizatora, albo w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@oskubsponsora.pl Reklamacja powinna zawierać opis problemu stanowiącego podstawę reklamacji oraz Twoje dane kontaktowe, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres e-mail.

Rozpatrujemy reklamacje w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację doręczamy pocztą elektroniczną na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

11. Zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Modyfikacje mogą być uzasadnione w szczególności zmianą sposobu funkcjonowania aplikacji w związku z poszerzeniem lub zawężeniem zakresu funkcji, zmianą polityki wewnętrznej, koniecznością zastosowania się do wiążących przepisów prawa bądź doprecyzowaniem niniejszych warunków.

W razie istotnych zmian, zawiadomimy Cię o nich w sposób dostosowany do okoliczności, np. w drodze wiadomości e-mail lub przez wyświetlenie stosownej informacji w ramach aplikacji.

Dalsze korzystanie przez Ciebie z naszej aplikacji po zasygnalizowaniu wprowadzonych zmian będzie równoznaczne z oświadczeniem, że akceptujesz modyfikacje.

12. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory lub roszczenia związane z aplikacją będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej właściwy według naszej siedziby, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

Zgadzamy się na to, że każda ze stron może wnieść roszczenia przeciwko drugiej tylko samodzielnie, nie zaś jako powód czy członek grupy wnoszącej pozew zbiorowy w dowolnym zamierzonym postępowaniu grupowym,

13. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań możesz komunikować się z nami w formie pisemnej na wskazany w postanowieniach ogólnych adres siedziby, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@oskubsponsora.pl

Skontaktuj się z nami